PH- 20L

CARACTERÍSTIQUES:

- Per a ÚS DOMÈSTIC, ideal per dosificar amb bomba dosificadora.
- Concentració: 15% d'àcid sulfúric per a ús domèstic.
- Permet reduir i ajustar el pH de l'aigua de la piscina quan sigui superior a 7,6.
- Indispensable per a un tractament òptim de l'aigua i per evitar un desequilibri del pH.