Avís legal

Benvingut la  pàgina WEB de AIGUAPOLIS

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1-IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que AIGUAPOLIS és un domini de l’empresa Dabau Gestranem SL, Ctra de Roses 18 – 17600 Figueres Girona Espanya, Tel 972-506-244

La societat es denomina Dabau Gestranem, SL amb CIF B-55060354,  que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1101, Foli 44, Full GI-7848.

2-NORMES D’UTILITZACIÓ

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB  així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Dabau Gestranem, SL o les empreses del seu grup en són titulars  o amb llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Dabau Gestranem, SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Dabau Gestranem, SL no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:

–          Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions

–          Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.

–          Ús indegut o inadequat del lloc WEB.

–          Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o per l’ús de versions no actualitzades del mateix

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat pels danys i perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega  no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5- Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Dabau Gestranem, SL, amb domicili social al Ctra de Roses 18 – 17600 Figueres Girona Espanya,  CIF B-55060354, Correu electrònic info@aiguapolis.com.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals? El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Dabau Gestranem, SL i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@aiguapolis.com Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos? Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinatari
Formulari de contacte Correu electrònic Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia. La nostra empresa
Newsletter Correu electrònic Per enviament d’informació comercial , amb el seu consentiment XXX empresa proveïdora dels nostres serveis de màrqueting
Alta  d’usuari Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Creació d’un compte per de comandes , legitimat per la relació contractual entre les dues parts La nostra empresa
Treballa amb nosaltres Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Currículum vitae Gestió d’una borsa de treball, legitimat pel seu consentiment.

La nostra empresa.

Facebook

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Dabau Gestranem ,SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.                     1.- En compliment d’una relació contractual                    2.- Quan ens dóna el seu consentiment.     3.- Per interès legítim de Dabau Gestranem, SL per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar                    4.- Compliment d’obligacions imposades per llei. Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@aiguapolis.com

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment. Dades no pertinents Dabau Gestranem, SL adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables Quant de temps conservarem les seves dades? Dabau Gestranem, SL guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política, es detalla en el document pertinent. A qui comunicarem les seves dades Dabau Gestranem, SL només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.  Mesures de seguretat Dabau Gestranem, SL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET CONTINGUT CANAL D’ATENCIO
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

 

 

 

 

         info@aiguapolis.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
Supressió Podrà demanar l’eliminació de les dades de caràcter personal
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan :

–           Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

–           Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça  info@aiguapolis.com

Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes socials El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de Dabau Gestranem, SL., i per tant, la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que han de tenir en compte. L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Dabau Gestranem, SL En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L’usuari s’ha de comprometre a:
• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats  Dabau Gestranem, SL no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.  Dabau Gestranem, SL es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.• Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.• Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests. Les xarxes socials gestionades per Dabau Gestranem, SL són:

xarxa adreça
Facebook
Twitter